ESET NOD32
ESET NOD32
Skip Navigation Linksفهرست قیمت

کاربران گرامی قیمتهای زیر مخصوص نسخه های خانگی می باشد. جهت دریافت قیمت برای تعداد بیشتر و یا نسخه های شبکه ای پرسشنامه خرید را تکمیل نموده و آنرا ارسال نمایید. همچنین چنانچه نیاز به فاکتور رسمی دارید قبل از هرگونه پرداختی با دفتر شرکت تماس حاصل فرمایید.

نرم افزار "ESET Internet Security"

ESET Internet Security
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 1,060,000 770,000 1,580,000 1,130,000 2,100,000 1,480,000
2 1,650,000 1,190,000 2,390,000 1,780,000 3,180,000 2,250,000
3 1,970,000 1,420,000 2,940,000 2,130,000 3,920,000 2,840,000
4 2,530,000 1,890,000 3,760,000 2,600,000 4,980,000 3,550,000
5 3,010,000 2,070,000 4,490,000 3,250,000 5,960,000 4,140,000
6 3,620,000 2,480,000 5,390,000 3,900,000 7,160,000 4,960,000
7 4,220,000 2,900,000 6,280,000 4,550,000 8,350,000 5,790,000
8 4,820,000 3,310,000 7,180,000 5,200,000 9,540,000 6,610,000
9 5,420,000 3,720,000 8,080,000 5,850,000 10,730,000 7,440,000
10 6,020,000 4,140,000 8,970,000 6,500,000 11,920,000 8,270,000
11 6,500,000 4,550,000 9,680,000 7,140,000 12,790,000 9,090,000
12 7,090,000 4,960,000 10,550,000 7,790,000 13,950,000 9,920,000
13 7,680,000 5,370,000 11,430,000 8,440,000 15,110,000 10,740,000
14 8,270,000 5,790,000 12,310,000 9,090,000 16,280,000 11,570,000
15 8,860,000 6,200,000 13,190,000 9,740,000 17,440,000 12,400,000
16 9,450,000 6,610,000 14,070,000 10,390,000 18,600,000 13,220,000
17 10,040,000 7,030,000 14,950,000 11,040,000 19,760,000 14,050,000
18 10,630,000 7,440,000 15,830,000 11,690,000 20,930,000 14,870,000
19 11,220,000 7,850,000 16,710,000 12,340,000 22,090,000 15,700,000
20 11,810,000 8,270,000 17,590,000 12,990,000 23,250,000 16,530,000
21 12,400,000 8,680,000 18,470,000 13,630,000 24,410,000 17,350,000
22 12,990,000 9,090,000 19,350,000 14,280,000 25,580,000 18,180,000
23 13,580,000 9,500,000 20,220,000 14,930,000 26,740,000 19,000,000
24 14,170,000 9,920,000 21,100,000 15,580,000 27,900,000 19,830,000

نرم افزار "ESET NOD32 Antivirus"

ESET NOD32 antivirus
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 800,000 600,000 1,190,000 890,000 1,580,000 1,130,000
2 1,210,000 950,000 1,800,000 1,300,000 2,400,000 1,780,000
3 1,490,000 1,070,000 2,220,000 1,600,000 2,960,000 2,130,000
4 1,920,000 1,420,000 2,840,000 2,130,000 3,760,000 2,600,000
5 2,310,000 1,780,000 3,460,000 2,370,000 4,550,000 3,250,000
6 2,770,000 2,130,000 4,150,000 2,840,000 5,460,000 3,900,000
7 3,230,000 2,480,000 4,840,000 3,310,000 6,370,000 4,550,000
8 3,690,000 2,840,000 5,530,000 3,780,000 7,270,000 5,200,000
9 4,150,000 3,190,000 6,220,000 4,250,000 8,180,000 5,850,000
10 4,610,000 3,550,000 6,910,000 4,730,000 9,090,000 6,500,000
11 4,940,000 3,900,000 7,270,000 5,200,000 9,680,000 7,140,000
12 5,390,000 4,250,000 7,930,000 5,670,000 10,550,000 7,790,000
13 5,830,000 4,610,000 8,600,000 6,140,000 11,430,000 8,440,000
14 6,280,000 4,960,000 9,260,000 6,610,000 12,310,000 9,090,000
15 6,730,000 5,320,000 9,920,000 7,090,000 13,190,000 9,740,000
16 7,180,000 5,670,000 10,580,000 7,560,000 14,070,000 10,390,000
17 7,630,000 6,020,000 11,240,000 8,030,000 14,950,000 11,040,000
18 8,080,000 6,380,000 11,900,000 8,500,000 15,830,000 11,690,000
19 8,520,000 6,730,000 12,560,000 8,970,000 16,710,000 12,340,000
20 8,970,000 7,090,000 13,220,000 9,450,000 17,590,000 12,990,000
21 9,420,000 7,440,000 13,880,000 9,920,000 18,470,000 13,630,000
22 9,870,000 7,790,000 14,540,000 10,390,000 19,350,000 14,280,000
23 10,320,000 8,150,000 15,200,000 10,860,000 20,220,000 14,930,000
24 10,770,000 8,500,000 15,860,000 11,330,000 21,100,000 15,580,000

نرم افزار "ESET Cyber Security Pro"

ESET Cybersecurity Pro for Mac
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 1,060,000 770,000 1,580,000 1,130,000 2,100,000 1,480,000
2 1,650,000 1,190,000 2,390,000 1,780,000 3,180,000 2,250,000
3 1,970,000 1,420,000 2,940,000 2,130,000 3,920,000 2,840,000
4 2,530,000 1,890,000 3,760,000 2,600,000 4,980,000 3,550,000
5 3,010,000 2,070,000 4,490,000 3,250,000 5,960,000 4,140,000
6 3,620,000 2,480,000 5,390,000 3,900,000 7,160,000 4,960,000
7 4,220,000 2,900,000 6,280,000 4,550,000 8,350,000 5,790,000
8 4,820,000 3,310,000 7,180,000 5,200,000 9,540,000 6,610,000
9 5,420,000 3,720,000 8,080,000 5,850,000 10,730,000 7,440,000
10 6,020,000 4,140,000 8,970,000 6,500,000 11,920,000 8,270,000
11 6,500,000 4,550,000 9,680,000 7,140,000 12,790,000 9,090,000
12 7,090,000 4,960,000 10,550,000 7,790,000 13,950,000 9,920,000
13 7,680,000 5,370,000 11,430,000 8,440,000 15,110,000 10,740,000
14 8,270,000 5,790,000 12,310,000 9,090,000 16,280,000 11,570,000
15 8,860,000 6,200,000 13,190,000 9,740,000 17,440,000 12,400,000
16 9,450,000 6,610,000 14,070,000 10,390,000 18,600,000 13,220,000
17 10,040,000 7,030,000 14,950,000 11,040,000 19,760,000 14,050,000
18 10,630,000 7,440,000 15,830,000 11,690,000 20,930,000 14,870,000
19 11,220,000 7,850,000 16,710,000 12,340,000 22,090,000 15,700,000
20 11,810,000 8,270,000 17,590,000 12,990,000 23,250,000 16,530,000
21 12,400,000 8,680,000 18,470,000 13,630,000 24,410,000 17,350,000
22 12,990,000 9,090,000 19,350,000 14,280,000 25,580,000 18,180,000
23 13,580,000 9,500,000 20,220,000 14,930,000 26,740,000 19,000,000
24 14,170,000 9,920,000 21,100,000 15,580,000 27,900,000 19,830,000

نرم افزار "ESET Cyber Security"

ESET Cybersecurity for Mac
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 800,000 600,000 1,190,000 890,000 1,580,000 1,130,000
2 1,210,000 950,000 1,800,000 1,300,000 2,400,000 1,780,000
3 1,490,000 1,070,000 2,220,000 1,600,000 2,960,000 2,130,000
4 1,920,000 1,420,000 2,840,000 2,130,000 3,760,000 2,600,000
5 2,310,000 1,780,000 3,460,000 2,370,000 4,550,000 3,250,000
6 2,770,000 2,130,000 4,150,000 2,840,000 5,460,000 3,900,000
7 3,230,000 2,480,000 4,840,000 3,310,000 6,370,000 4,550,000
8 3,690,000 2,840,000 5,530,000 3,780,000 7,270,000 5,200,000
9 4,150,000 3,190,000 6,220,000 4,250,000 8,180,000 5,850,000
10 4,610,000 3,550,000 6,910,000 4,730,000 9,090,000 6,500,000
11 4,940,000 3,900,000 7,270,000 5,200,000 9,680,000 7,140,000
12 5,390,000 4,250,000 7,930,000 5,670,000 10,550,000 7,790,000
13 5,830,000 4,610,000 8,600,000 6,140,000 11,430,000 8,440,000
14 6,280,000 4,960,000 9,260,000 6,610,000 12,310,000 9,090,000
15 6,730,000 5,320,000 9,920,000 7,090,000 13,190,000 9,740,000
16 7,180,000 5,670,000 10,580,000 7,560,000 14,070,000 10,390,000
17 7,630,000 6,020,000 11,240,000 8,030,000 14,950,000 11,040,000
18 8,080,000 6,380,000 11,900,000 8,500,000 15,830,000 11,690,000
19 8,520,000 6,730,000 12,560,000 8,970,000 16,710,000 12,340,000
20 8,970,000 7,090,000 13,220,000 9,450,000 17,590,000 12,990,000
21 9,420,000 7,440,000 13,880,000 9,920,000 18,470,000 13,630,000
22 9,870,000 7,790,000 14,540,000 10,390,000 19,350,000 14,280,000
23 10,320,000 8,150,000 15,200,000 10,860,000 20,220,000 14,930,000
24 10,770,000 8,500,000 15,860,000 11,330,000 21,100,000 15,580,000

نرم افزار "ESET Mobile Security"

ESET Mobile Security
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 420,000 300,000 640,000 480,000 840,000 600,000

نرم افزار "ESET Parental Control"

ESET Parental Control
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 1,450,000 1,040,000 2,250,000 1,890,000 3,130,000 2,540,000

نرم افزار "ESET Multi-Device Security"

ESET Multi-Device Security
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
3 1,970,000 1,420,000 2,940,000 2,130,000 3,920,000 2,840,000
5 3,010,000 2,070,000 4,490,000 3,250,000 5,960,000 4,140,000
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > خرید محصولات > فهرست قیمت