ESET NOD32
ESET NOD32
Skip Navigation Linksفهرست قیمت

کاربران گرامی قیمتهای زیر مخصوص نسخه های خانگی می باشد. جهت دریافت قیمت برای تعداد بیشتر و یا نسخه های شبکه ای پرسشنامه خرید را تکمیل نموده و آنرا ارسال نمایید. همچنین چنانچه نیاز به فاکتور رسمی دارید قبل از هرگونه پرداختی با دفتر شرکت تماس حاصل فرمایید.

نرم افزار "ESET Internet Security"

ESET Internet Security
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 1,890,000 1,330,000 2,850,000 1,995,000 3,800,000 2,660,000
2 2,869,000 2,014,000 4,313,000 3,040,000 5,795,000 4,085,000
3 3,562,000 2,565,000 5,415,000 3,847,000 7,125,000 4,987,000
4 4,560,000 3,230,000 6,840,000 4,750,000 8,930,000 6,270,000
5 5,462,000 3,800,000 8,312,000 5,937,000 10,687,000 7,600,000
6 6,555,000 4,560,000 9,975,000 7,125,000 12,825,000 9,120,000
7 7,647,000 5,320,000 11,637,000 8,312,000 14,962,000 10,640,000
8 8,740,000 6,080,000 13,300,000 9,500,000 17,100,000 12,160,000
9 9,832,000 6,840,000 14,962,000 10,687,000 19,237,000 13,680,000
10 10,925,000 7,600,000 16,625,000 11,875,000 21,375,000 15,200,000
11 11,495,000 8,046,000 17,242,000 12,017,000 22,990,000 16,197,000
12 12,540,000 8,778,000 18,810,000 13,110,000 25,080,000 17,670,000
13 13,585,000 9,509,000 20,377,000 14,202,000 27,170,000 19,142,000
14 14,630,000 10,241,000 21,945,000 15,295,000 29,260,000 20,615,000
15 15,675,000 10,972,000 23,512,000 16,387,000 31,350,000 22,087,000
16 16,720,000 11,704,000 25,080,000 17,480,000 33,440,000 23,560,000
17 17,765,000 12,435,000 26,647,000 18,572,000 35,530,000 25,032,000
18 18,810,000 13,167,000 28,215,000 19,665,000 37,620,000 26,505,000
19 19,855,000 13,898,000 29,782,000 20,757,000 39,710,000 27,977,000
20 20,900,000 14,630,000 31,350,000 21,850,000 41,800,000 29,450,000
21 21,945,000 15,361,000 32,917,000 22,942,000 43,890,000 30,922,000
22 22,990,000 16,093,000 34,485,000 24,035,000 45,980,000 32,395,000
23 24,035,000 16,824,000 36,052,000 25,127,000 48,070,000 33,867,000
24 25,080,000 17,556,000 37,620,000 26,220,000 50,160,000 35,340,000

نرم افزار "ESET NOD32 Antivirus"

ESET NOD32 antivirus
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 1,425,000 997,000 2,137,000 1,520,000 2,850,000 1,995,000
2 2,185,000 1,520,000 3,325,000 2,375,000 4,370,000 3,040,000
3 2,707,000 1,995,000 4,132,000 2,850,000 5,415,000 3,847,000
4 3,420,000 2,470,000 5,130,000 3,610,000 6,840,000 4,750,000
5 4,037,000 2,850,000 6,175,000 4,275,000 8,075,000 5,700,000
6 4,845,000 3,420,000 7,410,000 5,130,000 9,690,000 6,840,000
7 5,652,000 3,990,000 8,645,000 5,985,000 11,305,000 7,980,000
8 6,460,000 4,560,000 9,880,000 6,840,000 12,920,000 9,120,000
9 7,267,000 5,130,000 11,115,000 7,695,000 14,535,000 10,260,000
10 8,075,000 5,700,000 12,350,000 8,550,000 16,150,000 11,400,000
11 8,569,000 5,956,000 12,853,000 8,987,000 17,242,000 12,122,000
12 9,348,000 6,498,000 14,022,000 9,804,000 18,810,000 13,224,000
13 10,127,000 7,039,000 15,190,000 10,621,000 20,377,000 14,326,000
14 10,906,000 7,581,000 16,359,000 11,438,000 21,945,000 15,428,000
15 11,685,000 8,122,000 17,527,000 12,255,000 23,512,000 16,530,000
16 12,464,000 8,664,000 18,696,000 13,072,000 25,080,000 17,632,000
17 13,243,000 9,205,000 19,864,000 13,889,000 26,647,000 18,734,000
18 14,022,000 9,747,000 21,033,000 14,706,000 28,215,000 19,836,000
19 14,801,000 10,288,000 22,201,000 15,523,000 29,782,000 20,938,000
20 15,580,000 10,830,000 23,370,000 16,340,000 31,350,000 22,040,000
21 16,359,000 11,371,000 24,538,000 17,157,000 32,917,000 23,142,000
22 17,138,000 11,913,000 25,707,000 17,974,000 34,485,000 24,244,000
23 17,917,000 12,454,000 26,875,000 18,791,000 36,052,000 25,346,000
24 18,696,000 12,996,000 28,044,000 19,608,000 37,620,000 26,448,000

نرم افزار "ESET Cyber Security Pro"

ESET Cybersecurity Pro for Mac
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 1,890,000 1,330,000 2,850,000 1,995,000 3,800,000 2,660,000
2 2,869,000 2,014,000 4,313,000 3,040,000 5,795,000 4,085,000
3 3,562,000 2,565,000 5,415,000 3,847,000 7,125,000 4,987,000
4 4,560,000 3,230,000 6,840,000 4,750,000 8,930,000 6,270,000
5 5,462,000 3,800,000 8,312,000 5,937,000 10,687,000 7,600,000
6 6,555,000 4,560,000 9,975,000 7,125,000 12,825,000 9,120,000
7 7,647,000 5,320,000 11,637,000 8,312,000 14,962,000 10,640,000
8 8,740,000 6,080,000 13,300,000 9,500,000 17,100,000 12,160,000
9 9,832,000 6,840,000 14,962,000 10,687,000 19,237,000 13,680,000
10 10,925,000 7,600,000 16,625,000 11,875,000 21,375,000 15,200,000
11 11,495,000 8,046,000 17,242,000 12,017,000 22,990,000 16,197,000
12 12,540,000 8,778,000 18,810,000 13,110,000 25,080,000 17,670,000
13 13,585,000 9,509,000 20,377,000 14,202,000 27,170,000 19,142,000
14 14,630,000 10,241,000 21,945,000 15,295,000 29,260,000 20,615,000
15 15,675,000 10,972,000 23,512,000 16,387,000 31,350,000 22,087,000
16 16,720,000 11,704,000 25,080,000 17,480,000 33,440,000 23,560,000
17 17,765,000 12,435,000 26,647,000 18,572,000 35,530,000 25,032,000
18 18,810,000 13,167,000 28,215,000 19,665,000 37,620,000 26,505,000
19 19,855,000 13,898,000 29,782,000 20,757,000 39,710,000 27,977,000
20 20,900,000 14,630,000 31,350,000 21,850,000 41,800,000 29,450,000
21 21,945,000 15,361,000 32,917,000 22,942,000 43,890,000 30,922,000
22 22,990,000 16,093,000 34,485,000 24,035,000 45,980,000 32,395,000
23 24,035,000 16,824,000 36,052,000 25,127,000 48,070,000 33,867,000
24 25,080,000 17,556,000 37,620,000 26,220,000 50,160,000 35,340,000

نرم افزار "ESET Cyber Security"

ESET Cybersecurity for Mac
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 1,425,000 997,000 2,137,000 1,520,000 2,850,000 1,995,000
2 2,185,000 1,520,000 3,325,000 2,375,000 4,370,000 3,040,000
3 2,707,000 1,995,000 4,132,000 2,850,000 5,415,000 3,847,000
4 3,420,000 2,470,000 5,130,000 3,610,000 6,840,000 4,750,000
5 4,037,000 2,850,000 6,175,000 4,275,000 8,075,000 5,700,000
6 4,845,000 3,420,000 7,410,000 5,130,000 9,690,000 6,840,000
7 5,652,000 3,990,000 8,645,000 5,985,000 11,305,000 7,980,000
8 6,460,000 4,560,000 9,880,000 6,840,000 12,920,000 9,120,000
9 7,267,000 5,130,000 11,115,000 7,695,000 14,535,000 10,260,000
10 8,075,000 5,700,000 12,350,000 8,550,000 16,150,000 11,400,000
11 8,569,000 5,956,000 12,853,000 8,987,000 17,242,000 12,122,000
12 9,348,000 6,498,000 14,022,000 9,804,000 18,810,000 13,224,000
13 10,127,000 7,039,000 15,190,000 10,621,000 20,377,000 14,326,000
14 10,906,000 7,581,000 16,359,000 11,438,000 21,945,000 15,428,000
15 11,685,000 8,122,000 17,527,000 12,255,000 23,512,000 16,530,000
16 12,464,000 8,664,000 18,696,000 13,072,000 25,080,000 17,632,000
17 13,243,000 9,205,000 19,864,000 13,889,000 26,647,000 18,734,000
18 14,022,000 9,747,000 21,033,000 14,706,000 28,215,000 19,836,000
19 14,801,000 10,288,000 22,201,000 15,523,000 29,782,000 20,938,000
20 15,580,000 10,830,000 23,370,000 16,340,000 31,350,000 22,040,000
21 16,359,000 11,371,000 24,538,000 17,157,000 32,917,000 23,142,000
22 17,138,000 11,913,000 25,707,000 17,974,000 34,485,000 24,244,000
23 17,917,000 12,454,000 26,875,000 18,791,000 36,052,000 25,346,000
24 18,696,000 12,996,000 28,044,000 19,608,000 37,620,000 26,448,000

نرم افزار "ESET Mobile Security"

ESET Mobile Security
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 750,000 532,000 1,130,000 788,000 1,520,000 1,064,000

نرم افزار "ESET Parental Control"

ESET Parental Control
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 2,612,000 1,900,000 4,085,000 3,420,000 5,700,000 4,560,000

نرم افزار "ESET Multi-Device Security"

ESET Multi-Device Security
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
3 3,562,000 2,565,000 5,415,000 3,847,000 7,125,000 4,987,000
5 5,462,000 3,800,000 8,312,000 5,937,000 10,687,000 7,600,000
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > خرید محصولات > فهرست قیمت