ESET NOD32
ESET NOD32
Skip Navigation Linksفهرست قیمت

کاربران گرامی قیمتهای زیر مخصوص نسخه های خانگی می باشد. جهت دریافت قیمت برای تعداد بیشتر و یا نسخه های شبکه ای پرسشنامه خرید را تکمیل نموده و آنرا ارسال نمایید. همچنین چنانچه نیاز به فاکتور رسمی دارید قبل از هرگونه پرداختی با دفتر شرکت تماس حاصل فرمایید.

نرم افزار "ESET Internet Security"

ESET Internet Security
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 3,468,000 2,440,000 5,229,000 3,660,000 6,972,000 4,880,000
2 5,263,000 3,695,000 7,913,000 5,577,000 10,632,000 7,494,000
3 6,536,000 4,706,000 9,935,000 7,059,000 13,072,000 9,150,000
4 8,366,000 5,926,000 12,549,000 8,715,000 16,384,000 11,503,000
5 10,022,000 6,972,000 15,251,000 10,893,000 19,608,000 13,944,000
6 12,026,000 8,366,000 18,301,000 13,072,000 23,530,000 16,732,000
7 14,031,000 9,760,000 21,351,000 15,251,000 27,452,000 19,521,000
8 16,035,000 11,155,000 24,402,000 17,430,000 31,374,000 22,310,000
9 18,040,000 12,549,000 27,452,000 19,608,000 35,295,000 25,099,000
10 20,044,000 13,944,000 30,502,000 21,787,000 39,217,000 27,888,000
11 21,090,000 14,763,000 31,635,000 22,048,000 42,180,000 29,718,000
12 23,007,000 16,105,000 34,511,000 24,053,000 46,015,000 32,419,000
13 24,924,000 17,447,000 37,387,000 26,057,000 49,849,000 35,121,000
14 26,842,000 18,789,000 40,263,000 28,062,000 53,684,000 37,823,000
15 28,759,000 20,131,000 43,139,000 30,066,000 57,519,000 40,524,000
16 30,676,000 21,473,000 46,015,000 32,071,000 61,353,000 43,226,000
17 32,594,000 22,815,000 48,891,000 34,075,000 65,188,000 45,928,000
18 34,511,000 24,157,000 51,767,000 36,080,000 69,022,000 48,629,000
19 36,428,000 25,500,000 54,643,000 38,084,000 72,857,000 51,331,000
20 38,346,000 26,842,000 57,519,000 40,089,000 76,692,000 54,033,000
21 40,263,000 28,184,000 60,394,000 42,093,000 80,526,000 56,734,000
22 42,180,000 29,526,000 63,270,000 44,097,000 84,361,000 59,436,000
23 44,097,000 30,868,000 66,146,000 46,102,000 88,195,000 62,137,000
24 46,015,000 32,210,000 69,022,000 48,106,000 92,030,000 64,839,000

نرم افزار "ESET NOD32 Antivirus"

ESET NOD32 antivirus
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 2,614,000 1,830,000 3,921,000 2,788,000 5,229,000 3,660,000
2 4,008,000 2,788,000 6,100,000 4,357,000 8,017,000 5,577,000
3 4,967,000 3,660,000 7,582,000 5,229,000 9,935,000 7,059,000
4 6,274,000 4,531,000 9,412,000 6,623,000 12,549,000 8,715,000
5 7,407,000 5,229,000 11,329,000 7,843,000 14,815,000 10,458,000
6 8,889,000 6,274,000 13,595,000 9,412,000 17,778,000 12,549,000
7 10,370,000 7,320,000 15,861,000 10,980,000 20,741,000 14,641,000
8 11,852,000 8,366,000 18,127,000 12,549,000 23,704,000 16,732,000
9 13,333,000 9,412,000 20,393,000 14,118,000 26,667,000 18,824,000
10 14,815,000 10,458,000 22,659,000 15,687,000 29,631,000 20,916,000
11 15,721,000 10,928,000 23,582,000 16,488,000 31,635,000 22,240,000
12 17,151,000 11,922,000 25,726,000 17,987,000 34,511,000 24,262,000
13 18,580,000 12,915,000 27,870,000 19,486,000 37,387,000 26,284,000
14 20,009,000 13,909,000 30,014,000 20,985,000 40,263,000 28,306,000
15 21,438,000 14,902,000 32,158,000 22,484,000 43,139,000 30,328,000
16 22,868,000 15,896,000 34,302,000 23,983,000 46,015,000 32,350,000
17 24,297,000 16,889,000 36,446,000 25,482,000 48,891,000 34,371,000
18 25,726,000 17,883,000 38,590,000 26,981,000 51,767,000 36,393,000
19 27,155,000 18,876,000 40,733,000 28,480,000 54,643,000 38,415,000
20 28,585,000 19,870,000 42,877,000 29,979,000 57,519,000 40,437,000
21 30,014,000 20,863,000 45,021,000 31,478,000 60,394,000 42,459,000
22 31,443,000 21,857,000 47,165,000 32,977,000 63,270,000 44,481,000
23 32,872,000 22,850,000 49,309,000 34,476,000 66,146,000 46,503,000
24 34,302,000 23,844,000 51,453,000 35,975,000 69,022,000 48,525,000

نرم افزار "ESET Cyber Security Pro"

ESET Cybersecurity Pro for Mac
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 3,468,000 2,440,000 5,229,000 3,660,000 6,972,000 4,880,000
2 5,263,000 3,695,000 7,913,000 5,577,000 10,632,000 7,494,000
3 6,536,000 4,706,000 9,935,000 7,059,000 13,072,000 9,150,000
4 8,366,000 5,926,000 12,549,000 8,715,000 16,384,000 11,503,000
5 10,022,000 6,972,000 15,251,000 10,893,000 19,608,000 13,944,000
6 12,026,000 8,366,000 18,301,000 13,072,000 23,530,000 16,732,000
7 14,031,000 9,760,000 21,351,000 15,251,000 27,452,000 19,521,000
8 16,035,000 11,155,000 24,402,000 17,430,000 31,374,000 22,310,000
9 18,040,000 12,549,000 27,452,000 19,608,000 35,295,000 25,099,000
10 20,044,000 13,944,000 30,502,000 21,787,000 39,217,000 27,888,000
11 21,090,000 14,763,000 31,635,000 22,048,000 42,180,000 29,718,000
12 23,007,000 16,105,000 34,511,000 24,053,000 46,015,000 32,419,000
13 24,924,000 17,447,000 37,387,000 26,057,000 49,849,000 35,121,000
14 26,842,000 18,789,000 40,263,000 28,062,000 53,684,000 37,823,000
15 28,759,000 20,131,000 43,139,000 30,066,000 57,519,000 40,524,000
16 30,676,000 21,473,000 46,015,000 32,071,000 61,353,000 43,226,000
17 32,594,000 22,815,000 48,891,000 34,075,000 65,188,000 45,928,000
18 34,511,000 24,157,000 51,767,000 36,080,000 69,022,000 48,629,000
19 36,428,000 25,500,000 54,643,000 38,084,000 72,857,000 51,331,000
20 38,346,000 26,842,000 57,519,000 40,089,000 76,692,000 54,033,000
21 40,263,000 28,184,000 60,394,000 42,093,000 80,526,000 56,734,000
22 42,180,000 29,526,000 63,270,000 44,097,000 84,361,000 59,436,000
23 44,097,000 30,868,000 66,146,000 46,102,000 88,195,000 62,137,000
24 46,015,000 32,210,000 69,022,000 48,106,000 92,030,000 64,839,000

نرم افزار "ESET Cyber Security"

ESET Cybersecurity for Mac
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 2,614,000 1,830,000 3,921,000 2,788,000 5,229,000 3,660,000
2 4,008,000 2,788,000 6,100,000 4,357,000 8,017,000 5,577,000
3 4,967,000 3,660,000 7,582,000 5,229,000 9,935,000 7,059,000
4 6,274,000 4,531,000 9,412,000 6,623,000 12,549,000 8,715,000
5 7,407,000 5,229,000 11,329,000 7,843,000 14,815,000 10,458,000
6 8,889,000 6,274,000 13,595,000 9,412,000 17,778,000 12,549,000
7 10,370,000 7,320,000 15,861,000 10,980,000 20,741,000 14,641,000
8 11,852,000 8,366,000 18,127,000 12,549,000 23,704,000 16,732,000
9 13,333,000 9,412,000 20,393,000 14,118,000 26,667,000 18,824,000
10 14,815,000 10,458,000 22,659,000 15,687,000 29,631,000 20,916,000
11 15,721,000 10,928,000 23,582,000 16,488,000 31,635,000 22,240,000
12 17,151,000 11,922,000 25,726,000 17,987,000 34,511,000 24,262,000
13 18,580,000 12,915,000 27,870,000 19,486,000 37,387,000 26,284,000
14 20,009,000 13,909,000 30,014,000 20,985,000 40,263,000 28,306,000
15 21,438,000 14,902,000 32,158,000 22,484,000 43,139,000 30,328,000
16 22,868,000 15,896,000 34,302,000 23,983,000 46,015,000 32,350,000
17 24,297,000 16,889,000 36,446,000 25,482,000 48,891,000 34,371,000
18 25,726,000 17,883,000 38,590,000 26,981,000 51,767,000 36,393,000
19 27,155,000 18,876,000 40,733,000 28,480,000 54,643,000 38,415,000
20 28,585,000 19,870,000 42,877,000 29,979,000 57,519,000 40,437,000
21 30,014,000 20,863,000 45,021,000 31,478,000 60,394,000 42,459,000
22 31,443,000 21,857,000 47,165,000 32,977,000 63,270,000 44,481,000
23 32,872,000 22,850,000 49,309,000 34,476,000 66,146,000 46,503,000
24 34,302,000 23,844,000 51,453,000 35,975,000 69,022,000 48,525,000

نرم افزار "ESET Mobile Security"

ESET Mobile Security
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 1,376,000 976,000 2,074,000 1,446,000 2,788,000 1,952,000

نرم افزار "ESET Parental Control"

ESET Parental Control
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 4,793,000 3,486,000 7,494,000 6,274,000 10,458,000 8,366,000

نرم افزار "ESET Multi-Device Security"

ESET Multi-Device Security
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
3 6,536,000 4,706,000 9,935,000 7,059,000 13,072,000 9,150,000
5 10,022,000 6,972,000 15,251,000 10,893,000 19,608,000 13,944,000
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > خرید محصولات > فهرست قیمت