ESET NOD32
ESET NOD32
Skip Navigation Linksفهرست قیمت

کاربران گرامی قیمتهای زیر مخصوص نسخه های خانگی می باشد. جهت دریافت قیمت برای تعداد بیشتر و یا نسخه های شبکه ای پرسشنامه خرید را تکمیل نموده و آنرا ارسال نمایید. همچنین چنانچه نیاز به فاکتور رسمی دارید قبل از هرگونه پرداختی با دفتر شرکت تماس حاصل فرمایید.

نرم افزار "ESET Internet Security"

ESET Internet Security
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 2,653,000 1,866,000 4,000,000 2,800,000 5,334,000 3,733,000
2 4,027,000 2,827,000 6,054,000 4,267,000 8,134,000 5,734,000
3 5,000,000 3,600,000 7,600,000 5,400,000 10,001,000 7,000,000
4 6,400,000 4,533,000 9,601,000 6,667,000 12,534,000 8,801,000
5 7,667,000 5,334,000 11,668,000 8,334,000 15,001,000 10,668,000
6 9,201,000 6,400,000 14,001,000 10,001,000 18,002,000 12,801,000
7 10,734,000 7,467,000 16,335,000 11,668,000 21,002,000 14,935,000
8 12,268,000 8,534,000 18,669,000 13,335,000 24,003,000 17,068,000
9 13,801,000 9,601,000 21,002,000 15,001,000 27,003,000 19,202,000
10 15,335,000 10,668,000 23,336,000 16,668,000 30,003,000 21,336,000
11 16,135,000 11,294,000 24,203,000 16,868,000 32,270,000 22,736,000
12 17,602,000 12,321,000 26,403,000 18,402,000 35,204,000 24,803,000
13 19,069,000 13,348,000 28,603,000 19,935,000 38,138,000 26,870,000
14 20,535,000 14,375,000 30,803,000 21,469,000 41,071,000 28,936,000
15 22,002,000 15,401,000 33,004,000 23,002,000 44,005,000 31,003,000
16 23,469,000 16,428,000 35,204,000 24,536,000 46,939,000 33,070,000
17 24,936,000 17,455,000 37,404,000 26,069,000 49,872,000 35,137,000
18 26,403,000 18,482,000 39,604,000 27,603,000 52,806,000 37,204,000
19 27,870,000 19,509,000 41,805,000 29,136,000 55,740,000 39,271,000
20 29,337,000 20,535,000 44,005,000 30,670,000 58,674,000 41,338,000
21 30,803,000 21,562,000 46,205,000 32,204,000 61,607,000 43,405,000
22 32,270,000 22,589,000 48,406,000 33,737,000 64,541,000 45,472,000
23 33,737,000 23,616,000 50,606,000 35,271,000 67,475,000 47,539,000
24 35,204,000 24,643,000 52,806,000 36,804,000 70,408,000 49,606,000

نرم افزار "ESET NOD32 Antivirus"

ESET NOD32 antivirus
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 2,000,000 1,400,000 3,000,000 2,133,000 4,000,000 2,800,000
2 3,067,000 2,133,000 4,667,000 3,333,000 6,134,000 4,267,000
3 3,800,000 2,800,000 5,800,000 4,000,000 7,600,000 5,400,000
4 4,800,000 3,467,000 7,200,000 5,067,000 9,601,000 6,667,000
5 5,667,000 4,000,000 8,667,000 6,000,000 11,334,000 8,001,000
6 6,800,000 4,800,000 10,401,000 7,200,000 13,601,000 9,601,000
7 7,934,000 5,600,000 12,134,000 8,401,000 15,868,000 11,201,000
8 9,067,000 6,400,000 13,868,000 9,601,000 18,135,000 12,801,000
9 10,201,000 7,200,000 15,601,000 10,801,000 20,402,000 14,401,000
10 11,334,000 8,001,000 17,335,000 12,001,000 22,669,000 16,002,000
11 12,028,000 8,361,000 18,042,000 12,614,000 24,203,000 17,015,000
12 13,121,000 9,121,000 19,682,000 13,761,000 26,403,000 18,562,000
13 14,215,000 9,881,000 21,322,000 14,908,000 28,603,000 20,109,000
14 15,308,000 10,641,000 22,962,000 16,055,000 30,803,000 21,656,000
15 16,402,000 11,401,000 24,603,000 17,202,000 33,004,000 23,202,000
16 17,495,000 12,161,000 26,243,000 18,348,000 35,204,000 24,749,000
17 18,588,000 12,921,000 27,883,000 19,495,000 37,404,000 26,296,000
18 19,682,000 13,681,000 29,523,000 20,642,000 39,604,000 27,843,000
19 20,775,000 14,441,000 31,163,000 21,789,000 41,805,000 29,390,000
20 21,869,000 15,201,000 32,804,000 22,936,000 44,005,000 30,937,000
21 22,962,000 15,961,000 34,444,000 24,083,000 46,205,000 32,484,000
22 24,056,000 16,722,000 36,084,000 25,229,000 48,406,000 34,030,000
23 25,149,000 17,482,000 37,724,000 26,376,000 50,606,000 35,577,000
24 26,243,000 18,242,000 39,364,000 27,523,000 52,806,000 37,124,000

نرم افزار "ESET Cyber Security Pro"

ESET Cybersecurity Pro for Mac
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 2,653,000 1,866,000 4,000,000 2,800,000 5,334,000 3,733,000
2 4,027,000 2,827,000 6,054,000 4,267,000 8,134,000 5,734,000
3 5,000,000 3,600,000 7,600,000 5,400,000 10,001,000 7,000,000
4 6,400,000 4,533,000 9,601,000 6,667,000 12,534,000 8,801,000
5 7,667,000 5,334,000 11,668,000 8,334,000 15,001,000 10,668,000
6 9,201,000 6,400,000 14,001,000 10,001,000 18,002,000 12,801,000
7 10,734,000 7,467,000 16,335,000 11,668,000 21,002,000 14,935,000
8 12,268,000 8,534,000 18,669,000 13,335,000 24,003,000 17,068,000
9 13,801,000 9,601,000 21,002,000 15,001,000 27,003,000 19,202,000
10 15,335,000 10,668,000 23,336,000 16,668,000 30,003,000 21,336,000
11 16,135,000 11,294,000 24,203,000 16,868,000 32,270,000 22,736,000
12 17,602,000 12,321,000 26,403,000 18,402,000 35,204,000 24,803,000
13 19,069,000 13,348,000 28,603,000 19,935,000 38,138,000 26,870,000
14 20,535,000 14,375,000 30,803,000 21,469,000 41,071,000 28,936,000
15 22,002,000 15,401,000 33,004,000 23,002,000 44,005,000 31,003,000
16 23,469,000 16,428,000 35,204,000 24,536,000 46,939,000 33,070,000
17 24,936,000 17,455,000 37,404,000 26,069,000 49,872,000 35,137,000
18 26,403,000 18,482,000 39,604,000 27,603,000 52,806,000 37,204,000
19 27,870,000 19,509,000 41,805,000 29,136,000 55,740,000 39,271,000
20 29,337,000 20,535,000 44,005,000 30,670,000 58,674,000 41,338,000
21 30,803,000 21,562,000 46,205,000 32,204,000 61,607,000 43,405,000
22 32,270,000 22,589,000 48,406,000 33,737,000 64,541,000 45,472,000
23 33,737,000 23,616,000 50,606,000 35,271,000 67,475,000 47,539,000
24 35,204,000 24,643,000 52,806,000 36,804,000 70,408,000 49,606,000

نرم افزار "ESET Cyber Security"

ESET Cybersecurity for Mac
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 2,000,000 1,400,000 3,000,000 2,133,000 4,000,000 2,800,000
2 3,067,000 2,133,000 4,667,000 3,333,000 6,134,000 4,267,000
3 3,800,000 2,800,000 5,800,000 4,000,000 7,600,000 5,400,000
4 4,800,000 3,467,000 7,200,000 5,067,000 9,601,000 6,667,000
5 5,667,000 4,000,000 8,667,000 6,000,000 11,334,000 8,001,000
6 6,800,000 4,800,000 10,401,000 7,200,000 13,601,000 9,601,000
7 7,934,000 5,600,000 12,134,000 8,401,000 15,868,000 11,201,000
8 9,067,000 6,400,000 13,868,000 9,601,000 18,135,000 12,801,000
9 10,201,000 7,200,000 15,601,000 10,801,000 20,402,000 14,401,000
10 11,334,000 8,001,000 17,335,000 12,001,000 22,669,000 16,002,000
11 12,028,000 8,361,000 18,042,000 12,614,000 24,203,000 17,015,000
12 13,121,000 9,121,000 19,682,000 13,761,000 26,403,000 18,562,000
13 14,215,000 9,881,000 21,322,000 14,908,000 28,603,000 20,109,000
14 15,308,000 10,641,000 22,962,000 16,055,000 30,803,000 21,656,000
15 16,402,000 11,401,000 24,603,000 17,202,000 33,004,000 23,202,000
16 17,495,000 12,161,000 26,243,000 18,348,000 35,204,000 24,749,000
17 18,588,000 12,921,000 27,883,000 19,495,000 37,404,000 26,296,000
18 19,682,000 13,681,000 29,523,000 20,642,000 39,604,000 27,843,000
19 20,775,000 14,441,000 31,163,000 21,789,000 41,805,000 29,390,000
20 21,869,000 15,201,000 32,804,000 22,936,000 44,005,000 30,937,000
21 22,962,000 15,961,000 34,444,000 24,083,000 46,205,000 32,484,000
22 24,056,000 16,722,000 36,084,000 25,229,000 48,406,000 34,030,000
23 25,149,000 17,482,000 37,724,000 26,376,000 50,606,000 35,577,000
24 26,243,000 18,242,000 39,364,000 27,523,000 52,806,000 37,124,000

نرم افزار "ESET Mobile Security"

ESET Mobile Security
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 1,053,000 746,000 1,586,000 1,106,000 2,133,000 1,493,000

نرم افزار "ESET Parental Control"

ESET Parental Control
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
1 3,667,000 2,667,000 5,734,000 4,800,000 8,001,000 6,400,000

نرم افزار "ESET Multi-Device Security"

ESET Multi-Device Security
تعداد رایانه اشتراک
 یکساله (ریال)
 تمدید اشتراک یکساله (ریال) اشتراک
دو ساله (ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله (ریال) اشتراک
سه ساله (ریال)
 تمدید اشتراک سه ساله (ریال)
3 5,000,000 3,600,000 7,600,000 5,400,000 10,001,000 7,000,000
5 7,667,000 5,334,000 11,668,000 8,334,000 15,001,000 10,668,000
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > خرید محصولات > فهرست قیمت